Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ - BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (AUDIT)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm tra sự tuân thủ luật pháp, chính sách, chế độ tài chính, kế toán
 • Kiểm tra sự tuân thủ trong việc chấp hành các chính sách, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Liên hiệp.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán theo chế độ, chuẩn mực kiểm toán.
 • Thực hiện các báo cáo về các phần hành kiểm toán theo sự phân công của Trưởng phó ban kiểm toán.
 • Dự thảo Biên bản làm việc của chuyên viên với cán bộ nhân viên phòng ban đơn vị.
 • Dự thảo các Biên bản, báo cáo theo sự phân công của Trưởng phó ban.
 • Thực hiện báo cáo tổng hợp định kỳ hàng quý, 6 tháng (hoặc đột xuất), các báo cáo nội bộ theo sự phân công
 • Trao đổi với Trưởng Phó ban KTNB về các phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán; nêu kiến nghị, đề xuất các giải pháp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán/kiểm toán
 • Tối  thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
 • Có kiến thức về kiểm toán nội bộ
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật
 • Am hiểu cơ bản một số lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế, tin học,..
 • Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin, số liệu,.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.