Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN CONCEPT - VĂN PHÒNG CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, Interior / Exterior
Deadline to Apply 10/10/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Công tác khai trương/giải thể/đổi layout

+ Tổng hợp danh mục khai trương/đổi layout

+ Làm việc với Phòng quản lý để chốt danh mục vẽ spaceman

+ Hỗ trợ trưng bày khai trương

+ Báo cáo kết quả thực hiện sau layout

- Concept cửa hàng

+ Triển khai và kiểm tra vận hành: công tác trưng bày hàng hóa, POSM, tình hình sử dụng công cụ dụng cụ....

+ Nghiên cứu, đề xuất cải tiến Concept.

+ Xây dựng, cập nhật, phân phối, lưu trữ và triển khai Sổ tay Concept Co.op Smile.

- Đàm phán NCC về các khoản thu trưng bày tại chuỗi Co.op Smile

- Khảo sát thị trường/cửa hàng và báo cáo đề xuất định kỳ

- Các công tác kinh doanh khác

+ Tham gia giải thể cửa hàng, thay đổi layout

+ Quản lý, phân bổ công cụ dụng cụ trưng bày

- Đề xuất và quản lý các trang thiết bị của nhà cung cấp

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công

Job Requirement

 • Đại học khối ngành kinh doanh và quản lý hoặc Đại học trở lên khối ngành khác và có kinh nghiệm liên quan.
 • Vi tính: Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
 • Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.