Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ CẢI TIẾN (PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Maintenance
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đề xuất Giám đốc trong việc lập kế hoạch năm về kiểm soát CLHH&VSATTP, kiểm nghiệm hàng hóa và khảo sát NCC.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra , đánh giá CLHH&VSATTP toàn Liên hiệp.

- Tổ chức công tác kiểm soát chất lượng NCC.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm nghiệm hàng hóa tại phòng thí nghiệm.

- Tổ chức đánh giá Nội bộ cho toàn liên hiệp theo tiêu chuẩn.

- Đào tạo, hướng dẫn kiến thức Quản lý chất lượng/hệ thống/Quản lý CLHH&VSATTP/Quản lý môi trường cho các chức danh ( Ban Giám đốc,tổ trưởng,chuyên viên,QA,..)

Job Requirement

-Tốt nghiệp Đại học nhóm ngành chế biến lương thực , thực phẩm và đồ uống/sinh học ứng dụng.

-Có thời gian làm việc tại siêu thị ít nhất 01 năm trở lên hoặc công tác trong lĩnh vực liên quan 03 năm .

- Có kiến thức liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng hàng hóa và VSATTP.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.