Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

GIÁM ĐỐC PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (IT)

Saigon Co.op

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Director
Job Type Permanent
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale, IT - Software, IT - Hardware / Network, Executive management, Risk Division
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Facebook Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Đề xuất chiến lược và phát triển hệ thống phần mềm & điện toán cùng cơ sở hạ tầng cho toàn bộ Liên Hiệp.
 • Xây dựng kế hoạch năm cho phòng CNTT bao gồm:

+ Kế hoạch hoạt động (cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ứng dụng, nghiệp vụ ứng dụng...)

+ Ngân sách hoạt động.

+ Kế hoạch nhân sự. Phê duyệt kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị CNTT.

 • Quan hệ với các đơn vị chuyên ngành về điện toán trong việc hợp tác kỹ thuật, trang thiết bị, bảo trì và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hệ thống điện toán của Liên Hiệp.
 • Phê duyệt các đề xuất mua sắm trang thiết bị điện toán
 • Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống điện toán của chuỗi liên hiệp và chuỗi siêu thị Co.opMart, Co.opFood, CoopXtra.
 • Trực tiếp triển khai phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng cập nhật và cải tiến các chương trình ứng dụng CNTT cho toàn Liên hiệp.
 • Trực tiếp tham gia BDA CNTT. Điều động. phân bổ nhân sự của P.CNTT đáp ứng các yêu cầu công việc của BDA và P.CNTT.
 • Xem xét và trình Ban TGĐ phê duyệt các chính sách bảo mật thông tin và an toàn thông tin liên quan đến hoạt động CNTT của toàn hệ thống.
 • Xem xét và trình Ban TGĐ phê duyệt các phương án dự phỏng liên quan đến hoạt động CNTT để đảm bảo công tác kinh doanh của toàn hệ thống được vận hành liên tục.
 • Định hướng xây dựng các tài liệu hướng dẫn - người dùng, huấn luyện cán bộ CNTT về các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động CNTT.
 • Định hướng, xem xét và phê duyệt các quy trình nội bộ của phòng CNTT.
 • Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên Khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin.
 • Có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên (đã giữ qua cương vị Trưởng hoặc Phó một đơn vị kinh tế trong lĩnh vực CNTT...ở cấp cơ sở hoặc cao hơn) hoặc công tác tại lĩnh vực này 05 năm trở lên.
 • Các chứng nhận khoá học: ITSM, ITIL, Business Analysis....

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.