Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 10/08/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

-Theo dõi công nợ phải thu bán hàng tại cash, dịch vụ thu hộ (topup, momo, …), tiền thừa thiếu.

- Theo dõi và thu hồi phiếu mua hàng.

- Theo dõi, đôn đốc và thu hồi công nợ đúng hạn: công nợ tạm ứng, phải thu, phiếu mua hàng. Định kỳ phải đối chiếu công nợ đầy đủ theo quy định.

- Theo dõi đối chiếu công nợ phải trả, phải thu với nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ bên ngoài.

- Giám sát thu hồi nợ hiệu quả, bảo đảm không để nợ khó đòi. Kịp thời báo cáo cấp trên các khoản nợ quá hạn.

- Lập báo cáo thừa thiếu thu ngân các hình thức ( tiền mặt, cà thẻ,..).

- Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng phân công.

Job Requirement

  • Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng.
  • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.