Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH CO.OPSMILE

Co.opSmile

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry Retail / Wholesale
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Save to my jobs

Job Description

- Tham mưu kế hoạch hoạt động năm, ngân sách, nhân sự của bộ phận kinh doanh cho Phó Giám đốc Kinh doanh.

- Xây dựng kế hoạch công việc tháng của bộ phận.

- Phân tích tổng hợp, báo cáo cho Ban Giám Đốc về tình hình kinh doanh của công ty, nhu cầu khách hàng và số liệu thị trường

- Thực hiện chỉ tiêu doanh số, lãi gộp, kiểm soát tồn kho, hao hụt

- Chịu trách nhiệm về danh mục, giá, số lượng và chất lượng hàng hóa trong kinh doanh các Cửa hàng.

- Phối hợp với Bộ phận Marketing và Phòng Kinh doanh Liên hiệp xây dựng và thực hiện các CTKM nhằm kích thích nhu cầu và mua sắm khách hàng.

- Đàm phán với Nhà cung cấp các hoạt động hỗ trợ kinh doanh, CTKM

- Theo dõi Nhà cung cấp của bộ phận: hợp đồng, tiến độ thực hiện, nghiệm thu - quyết toán, … và đề xuất cho Phó giám đốc việc tổ chức đánh giá KPIs của NCC (NCC bên ngoài và NCC nội bộ như Kho vận, Co.opmart,…)

- Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp

- Xây dựng, cải tiến quy trình xử lý, giải quyết, phối hợp công việc liên quan đến bộ phận.

- Phối hợp và cung cấp thông tin, số liệu cho các phòng ban chức năng có liên quan.

- Quản lý phát triển nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối đa hóa nguồn lực.

- Kiểm tra và quản lý hồ sơ theo chuẩn ISO

- Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc phân công

Job Requirement

  • Đại học trở lên khối ngành Kinh doanh và quản lý. Đại học trở lên khối ngành khác có kinh nghiệm liên quan.
  • Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương.
  • Ngoại ngữ: bậc 1 hoặc tương đương
  • Kinh nghiệm làm việc 2 năm

People also viewed

SAIGON CO.OP Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.